Mythbusters

[:nl]

Hoezeer de wetenschap over spinnen nog in haar kinderschoenen staat, worden er in de hobby vele uitspraken gedaan die aardig wat vraagtekens doen rijzen. Zonder enig wetenschappelijk bewijs, zijn we vaak genoodzaakt terug te vallen op logica en ervaring om pasklare antwoorden te bieden. Mythbusters is een online discussieplatform in onze facebookgroep waarin eenieder zijn of haar al dan niet onderbouwde mening over deze onzekerheden kan verkondigen. Na afloop wordt aan alle deelnemers gevraagd een laatste standpunt in te nemen, waarvan de resultaten op deze pagina verschijnen. We claimen geenszins de waarheid in petto te hebben, maar eerder als richtingaanwijzer te fungeren in uw zoektocht naar antwoorden. 


MYTHBUSTERS #1

De mythe: Grote terraria zijn slecht!

Het resultaat: FOUT

De meerderheid is ervan overtuigd dat spinnen hun prooidieren gemakkelijk vinden, ongeacht de grootte van het terrarium.

Quotes:

Het nabootsen van een natuurlijke omgeving zou van primordiaal belang moeten zijn voor elke houder van exotische dieren. (Liam fawcett)

Vooral volwassen vogelspinnen zijn ’s avonds en ’s nachts erg actief in hun terraria. (Jan Sipma).

De uitzondering: Volwassen mannetjes gaan vaker op stap, in de hoop hun vrouwtjes te mogen ontmoeten. De diertjes vangen significant minder prooi. Om deze reden worden volwassen mannetjes soms kleinere terraria geboden.


MYTHBUSTERS #2

De mythe: Waterbakjes zijn noodzakelijk!

Het resultaat: FOUT

Quotes:

Waterbakjes zijn niet noodzakelijk. Water is noodzakelijk! (Patrick Meyer) (Art Derijker)

Indien de spin onder de juiste omgevingsfactoren gehuisvest wordt (luchtvochtigheid, het sproeien van het web om ochtenddauw en regen te simuleren, vochtig substraat voor sommige soorten), heeft deze geenszins een waterbakje nodig. (Andres Beier)

De uitzonderingen:

Het is niet noodzakelijk, maar het kan handig zijn. (Ruben De Blas)

• Het doet de spin geenszins kwaad. Sommige spinnen zullen er zelfs van drinken. Dit is de exacte reden waarom ik waterbakjes gebruik. (David Van Berlo)

Waterbakjes zijn noodzakelijk als de omgevingsfactoren fout zijn en de spin kurkdroog gehouden wordt. (Andreas Beier) 


MYTHBUSTERS #3

De mythe: Steriliseer de terraria om gezondheidsproblemen te voorkomen!

Het resultaat: FOUT

Quotes:

• In de natuur steriliseert geen dier haar omgeving. Sterilisatie van terraria doet meer kwaad dan goed. (Jan Sipma)

• Alle kleine micro-ogranismen (pissebedden, springstaartjes, kleine insecten, enz.)) dragen hun steentje bij aan een bio-actieve set-up. (Alem Hudovic)

De uitzondering:

• Als een voorgaande bewoner stierf zonder uitgesproken oorzaak, zou ik het terrarium steriliseren alvorens er een nieuw dier in te zetten. (Jan Sipma)


MYTHBUSTERS #4

De mythe: Luchtvochtigheid moet altijd perfect zijn!

Het resultaat: FOUT

Quotes:

• Hoeveel mensen hebben weet van relatieve luchtvochtigheid? (Liam Fawcett) (meer informatie)

• Natuur is nooit “op punt”. (Markus Meile)

• Het is simpelweg onmogelijk om de luchtvochtigheid op punt te houden en al zeker in spinnenkamers waar verschillende spinnen in dezelfde kamer vertoeven. (Ahren Mnhkob)

• Mijn antwoord komt uit ervaring en niet zozeer uit de natuur. Ik heb de beste resultaten geboekt, als houder en als kweker, door het substraat in mijn terraria zo nu en dan goed nat te maken om het vervolgens weer te laten uitdrogen. (Hans Cools)

Submythe: Luchtvochtigheid is belangrijk om goed te vervellen.

Het resultaat: FOUT

• Een goede hydratatie is belangrijk om goed te vervellen. Luchtvochtigheid is van geen belang.


MYTHBUSTERS #5

De mythe: Je kunt een spin niet stresseren!

Het resultaat: FOUT

Quotes:

• Stress is een reactie op een situatie. Boeren gebruiken (dry)stress om beter fruit te laten groeien. Het is een natuurlijk beschermingsmechanise om te overleven. Probeer het niet met dieren. (Sam Luyten)

• Stress is meer dan een dreighouding en brandharen strooien. Het niet (h)erkennen van emoties, zoals wij die kennen, bewijst niet dat de spin geen stress kan ervaren. (Dennis Van Vlierberghe)


MYTHBUSTERS #6

De mythe: Kom straks nog eens terug!

Het resultaat: 

Quotes:

De uitzondering: 

[:en]

However science about spiders is in its infancy, many doubtful statements have been made in the hobby. Plenty of them are being followed blindly, without even considering further investigation. Lacking scientifical proves, we rely on our logic and experience to give decent answers. Mythbusters is an online discussion board in our facebookgroup about those uncertainties. On this page we collect all outcomes of these discussions. We do not claim to have the truth at all, but we aim to serve as a pointer in your search for answers. Click “the myth” to see and/or join the discussion. 


MYTHBUSTERS #1

The myth: Big enclosures are bad!

The outcome: BUSTED

The majority is convinced of the fact spiders find their prey easily, whatever the size of the terraria.

Quotes:

Mimicing an animal’s natural environment should be at the forefront of any exotic keeper. (Liam fawcett)

Mainly adult tarantulas will often go for a stroll at night. (Jan Sipma).

The exception: As they’re looking for a female, mature males are far more active. They need more energy, but often show lack of appetite. To maintain a longer lifespan, these mature males are sometimes kept in smaller enclosures.


MYTHBUSTERS #2

The myth: Water dishes are a must!

The outcome: BUSTED

Quotes:

A water dish is not a must. Water is a must! (Patrick Meyer) (Art Derijker)

If the spider is kept with the right parameters (humidity, spraying into the web to simulate morning dew and/or rain drops, moist soil for some spp.), they’d never need a dish. (Andreas Beier)

The exception(s):

It is not essential, but it can be useful. (Ruben De Blas)

• It sure doesn’t hurt them and some will even drink from it. Therefore it’s a yes to water dishes for me. (David Van Berlo)

Water dishes are a must if parameters are not right and the spider is kept bonedry. (Andreas Beier)


MYTHBUSTERS #3

The myth: Prevent health issues by sterilizing the enclosure!

The outcome: BUSTED

Quotes:

• In wild nature no creature is sterilizing a habitat. (Jan Sipma)

• All those small organisms (springtails, woodlice, small insects, arachnids, etc.) are creating a self sustainable bio-active enclosure with no mold problems. (Alem Hudovic)

The exception(s):

• I personally would sterilize an enclosure if a previous inhabitant died of unknown causes. (Jan Sipma)


MYTHBUSTERS #4

The myth: Keep humidity precise at all time!

The outcome: BUSTED

Quotes:

• How many people actually understand relative humidity? (Liam Fawcett) (more info)

• You can literally never keep it on point, especially when you have different species with different requirements in the same room. (Ahren Mnhkob)

Nature is never ‘on point’. (Markus Meile)

• My answer -false- comes more from experience than from the background in nature. I have gotten the best results with keeping and breeding by flooding the terrarium, then waiting until everything is dried out. Then flooding it again, etc. (Hans Cools)

Submyth: Humidity is important for a good molt.

The outcome: BUSTED

• Good hydration pre-ecdysis is important for a good molt. Humidity is not. 


MYTHBUSTERS #5

The myth: You can’t stress a spider!

The outcome: BUSTED

Quotes:

• Stress is a reaction on a situation. farmers use (dry)stress to get better fruit. Its a natural protection to make sure the species will survive. Dont try it with animals. (Sam Luyten)

• Stress is more than kicking hairs or giving a threat pose. Lack of “emotion”, as we know it, does not necessarily indicate a lack of stress. (Dennis Van Vlierberghe)


MYTHBUSTERS #6

The myth: Come back later!

The outcome: 

Quotes:

The exception(s):  

[:]